راهکارهای مبتنی بر هوشمندی کسب و کار

راهکارهای مبتنی بر هوشمندی کسب و کار

هوشمندی کسب و کار دانشی عمیق درباره مشتريان، جامعه هدف و مخاطبين سازمان، رقبا، محيط اقتصادي و شرايط بازار، كارايی و اثربخشی واحدها و فرآيند های سازمانی، عملكرد بازاريابی، مالی، فروش، توليد، منابع انسانی و ... در یک سازمان است.

هوشمندی کسب و کار بطور کلی شامل پنج سطح تحلیل های پیشرفته کسب و کار (Business Analytics) به شرح ذیل است:
Descriptive Analytics: در واقع در این سطح ما به دنبال آن هستیم که برای مدیران و ذینفعان سازمان شفاف کنیم که چه اتفاقی تاکنون رخ داده است و داشبوردهای مدیریتی BI در واقع تعریف مشخص و مثال دقیقی از این سطح تحلیل در سازمان است.
Diagnostic Analytics: در این سطح از تحلیل به چرایی اتفاقات رخ داده در سطح قبل پرداخته می شود که می تواند در جهت عارضه یابی سازمانی نیز مفید واقع شود.
Predictive Analysis: در این سطح با توجه به تحلیل داده های موجود و بررسی سطوح تحلیل پیشرفته قبلی به این موضوع خواهیم پرداخت که چه اتفاقی رخ خواهد داد.
Prescriptive Analysis: در این سطح ما اکنون قادر خواهیم بود که نسخه تجویزی را در اختیار مدیران و ذینفعان سازمان در خصوص گزینه ی تصمیم گیری درست ارایه کنیم و درواقع چگونگی محقق شدن آینده ای که در سطح قبلی پیش بینی کرده ایم را تبیین و ترسیم کنیم.
Cognitive Analysis: این سطح از تحلیل که ناب ترین سطح تحلیل پیشرفته داده در هوشمندی کسب و کار است به تحلیل شناختی افراد و گزینه های تاثیر گذار بر کسب و کار و تصمیم گیری های سازمانی می پردازد و کاملا بر اساس بکارگیری سطح عمیق و پیچیده ای از دانش نظیر یادگیری ماشین، یادگیری عمیق و شبکه های عصبی بر مبنای علوم یاد شده تمرکز دارد.
چهار سطح پیشرفته تحلیل داده بغیر از سطح Descriptive Analysis هوش محاسباتی یا Computational Intelligence را تعریف می کنند و در ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس تا کنون تمرکز بر پیاده سازی راهکار های مبتنی بر BI بوده است و کمتر به استفاده از هوش مصنوعی و یادگیری های ماشینی و عمیق پرداخته شده است.

تیم آویژه هامون با استفاده از کارشناسان مجرب در حوزه BI و همکاری با شرکای خارجی بویژه کشور آلمان در حوزه CI نسبت به تحلیل و طراحی انباره داده ی و رابط کاربری مورد نیاز مدیران و ذینعان و تصمیم گیران سازمان می پردازد.

در این حوزه تیم آویژه هامون سعی کرده است تا با طراحی رابط کاربری کاربر پسند درخواست و نیازهای مشتریان را برطرف کند همچنین در این حوزه با توجه به دانش و تجربه لازم در خصوص ارتباط انباره ی داده طراحی شده به نرم افزار Microsoft Power BI می توان خروجی های لازم را با کمک از این نرم افزار به تصویر کشید.

در این بخش سعی بر آن است تا درخواست هایی که در مراحل تحلیل و طراحی بدان پرداخته نشده است یا از اولویت کمتری برخوردار بوده و با به بلوغ رسیدن سیستم، اکنون مورد نیازی مشتری است پیاده سازی و مورد استفاده وی قرار گیرد.