دپارتمان تحول دیجیتال

AHIT Business Transformation

توانمندي‌هاي حوزه مشاوره کسب و کار

امروزه تحول دیجیتال یکی از مهم ترین رویدادهای قرن حاضر است به نقل از مجله فوربس در سال 2018، تحول دیجیتال به یک واقعیت غیر قابل گریز برای شرکت ها تبدیل شده است، امروزه اقتصاد دیجیتال بر تولید ناخالص داخلی کشورها پیشی گرفته است، تحول دیجیتال در واقع تحول کسب و کار شماست و بر چهار سطح کسب و کار دیجیتال، فرآیند های دیجیتال، تجربه دیجیتال مشتری و محیط کار دیجیتال بنا نهاده شده است؛ در این میان مهم ترین عامل موفقیت هر سازمانی داشتن استراتژی دیجیتال است که مشخص می کند کدام یک از ابعاد تحول دیجیتال سازمان شما را متحول خواهد ساخت، رسالت حوزه ی AHIT.BIZ کمک به سازمان در درک و ترسیم استراتژی دیجیتال آن هاست.

تحول دیجیتال

تحول دیجیتال

مشاوره و اجرا